Omzien naar elkaar, vooral op kruispunten van het leven

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters zijn in het bijzonder geroepen tot de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.

 

Het college van kerkrentmeesters bestaat momenteel uit drie ouderlingen-kerkrentmeesters en twee kerkrentmeesters. Het college wordt in haar taken bijgestaan in haar taken door heel veel vrijwilligers voor de ledenadministratie, solidariteitskas, kerkbalans, collectemunten, het schoonmaken van de kerk, het kosterswerk, het onderhoud aan tuin en gebouw, rommelmarkt, kerstmarkt, talentenveiling, het kerkblad Het Klokje, thuisbaantje en verjaardagsfonds.

 

Het CvK heeft o.a. tot taak in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en te onderhouden door:

–  meewerken aan het beleidsplan, begroting en jaarrekening;

–  zorg dragen voor de geldwerving;

–  zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere

    activiteiten van de gemeente;

  • beheren van de goederen, de archieven en de verzekeringspolissen van de

    gemeente;

  • zorg dragen voor arbeidsrechtelijke aangelegenheden.

 

Het CvK vindt het belangrijk om het gemeenteleven te ondersteunen.

Het CvK wil voorwaarden scheppen voor gemeente(opbouw)werk en in de lijn van de visie die verwoord is in dit beleidsplan investeren in wensen en behoeften van werkgroepen en commissies.

De rode draad voor het CvK is rentmeester zijn in de betekenis van zorgen voor, met het doel dat de gemeente gaat bloeien.

De kerkrentmeesters blijven geloven in groei, hopelijk kwantitatief, maar zo niet kwantitatief dan wel kwalitatief.

Ook wil het CvK gemeenteleden motiverend en positief benaderen door te laten zien wat er met het geld van de gemeente gedaan wordt en door open te zijn over de financiële baten en lasten, zodat gemeente zijn financieel mogelijk is.

 

Beamerteam

In de kerk maken we gebruik van een beamer. Tijdens de vieringen worden er middels een power-point de liederen, schriftlezingen en eventueel foto’s en filmpjes getoond.

Ook tijdens bijzondere diensten (trouw- en rouwdiensten) kan de beamer onder voorwaarden gebruikt worden. De te tonen beelden kunnen dan op een usb-stick aangeleverd worden, waarna ze door een lid van het beamerteam zullen worden getoond. Elders op de website treft u de namen van de leden van dit team aan.

 

Streamerteam

Ten gevolge van de Coronacrisis heeft het College van Kerkrentmeesters besloten om de vieringen te streamen. Daarvoor is een streamerteam opgericht, dat sinds maart 2020 functioneert. Elders op de website treft u de namen van de leden van dit team aan.

 

Kerkbalans

De belangrijkste fondswerving in de gemeente is de actie Kerkbalans die jaarlijks in de tweede en derde week van januari wordt gehouden. De leden van de gemeente worden benaderd en gevraagd hoeveel zij willen toezeggen voor het plaatselijke kerkenwerk voor dat jaar. De actie loopt gelijk met hetzelfde motto als de landelijke actie Kerkbalans.

 

Solidariteitskas

De naam bevestigt het al: het gaat om solidair zijn, dus delen.

Ook van kosten die om bijzondere redenen door kerken moeten worden gemaakt.

In de loop van oktober vindt de inning plaats van de jaarlijkse bijdrage voor de Solidariteitskas.

Aan de lidmaten wordt een bijdrage gevraagd van € 10,-.

 

Collectemunten

In de hal van de Thaborkerk liggen formulieren waarmee collectemunten besteld kunnen worden.

 

Gekozen kan worden uit zakjes met:

 

20 blauwe collectemunten van € 0,60 per munt is € 12,00 per zakje

20 rode collectemunten van € 1,00 per munt is € 20,00 per zakje

20 gele collectemunten van € 2,00 per munt is € 40,00 per zakje

 

Het bestelformulier kan worden ingeleverd bij Margriet de Bruijn, Waaldijk 71 (tel. 0183-630558). Na bestelling en overmaking van het bedrag worden de collectemunten thuis bezorgd.

 

Informatieblad ‘Het Klokje’

Om op de hoogte te blijven van het wel en wee in de Hervormde Gemeente Vuren kan men zich abonneren op het kerkblad ‘Het Klokje’’. Dit blad verschijnt een keer in de twee maanden. Voor inwoners binnen de kern Vuren is een abonnement € 15,- per jaar en daarbuiten – als het kerkblad per post wordt verzonden – kost een abonnement € 25,- per jaar.

Inleveradres kopij Ria Looijen, De Rietput 11, 4214 DW Vuren, tel.: 0183-632758 of 06-22449008 / ria.looyen@planet.nl.

Voor abonnementen, verspreiding en adreswijziging is de contactpersoon Margriet de Bruijn, tel. 0183-630558.

De inhoud van de laatste zes nummers treft u aan onder het kopje ‘Kerkblad’

 

Kosters

Er is een roulatiesysteem opgezet van vijf gemeenteleden die om beurten één keer per maand kosteren.

De contactpersoon is Jan van Dalen (tel. 0183-633055).

 

Reserveren Thaborkerk, rouwhuiskamer en/of bijzaal

De contactpersoon is Ank de Kock (tel. 0183-633755).

 

Beheer keuken

De contactpersoon voor de keuken van het kerkelijk centrum is Ank de Kock (tel. 0183-633755).

 

* Bankrekeningnummer van het kerkrentmeesterlijk beheer:

3280.54.895 t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Vuren

 

Het college van Kerkrentmeesters bestaat uit:

Voorzitter: Pleun Tromp, ouderling-kerkrentmeester (0183-630521)

Secretaris: Maarten Wilschut, kerkrentmeester (06-30219579)

Penningmeester: Ria Looijen, ouderling-kerkrentmeester (06-22449008)

Lid: André van Duin, kerkrentmeester (06-12759909)

Lid: Adrie Hagenaar, ouderling-kerkrentmeester (06-53265653)

 

Beamerteam:

Anjo van Dalen

Dick Klein Geltink

Joke Versluis

 

Streamerteam:

Ans de Bruijn

Jan van Dalen

Ria Looijen

Joke Versluis

 

Liturgiecommissie:

Aty de Groot

Peter van de Minkelis

Annemieke Wilschut

 

Kosters:

Jan van Dalen

Roel van Dalen

José Ekelmans

Roel Smit

Corrie Weeda

 

Lectoren:

Ria de Bie

Aty de Groot

Jenneke Klein Geltink

Annemarie Pippel

 

Kerst- en Pasencommissie:

Anjo van Dalen

Tineke Hagenaar

Corina den Hartog

Ank de Kock

Arina van Leersum

 

Belangrijke links:

 

www.kerkvuren.nl/anbi-kerkrentmeester

 

en 

 

www.kerkvuren.nl/anbi-diaconie

 

en

 

www.kerkvuren.nl/beleidsplan