Omzien naar elkaar, vooral op kruispunten van het leven

Over Ons

Visie

De Protestantse Gemeente rond de Thaborkerk te Vuren wil een gemeente zijn, die betekenis geeft aan zijn positie in de samenleving vanuit de inspiratie van de Bijbel en met enthousiasme in verkondiging, pastoraat en diaconaat getuigt van een God, die ons allen oproept een pluriforme en inspirerende gemeenschap te vormen.

 

Over ons

 

De Thaborkerk is gebouwd eind jaren zeventig onder de bezielende leiding van de in 2020 overleden Gerrit van de Giessen, destijds voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Veel werk werd verricht door gemeenteleden, terwijl de heer Van de Giessen zijn eigen landbouwbedrijf garant stelde t.t.v. de bouw.

 

De kerk beschikt over een goede gemeenschapsruimte, waar veel gemeenteactiviteiten kunnen plaats vinden. Daarnaast een ruime consistoriekamer en voldoende opslagruimten. Ook is er separaat aan het gebouw een rouwhuiskamer met toiletten, waar overledenen kunnen worden opgebaard en de familie tijdens de dagen voorafgaande aan de uitvaart geheel zelfstandig kan verblijven.

 

In ons dorp zijn twee protestantse kerkgemeenschappen. In het verleden was de Morgenster een gereformeerde kerk en de Thaborkerk een hervormde kerk. In 2004 zijn landelijk deze beide kerken opgegaan in één protestantse kerk van Nederland (P.K.N.) met het hoofdgebouw in Utrecht. Op plaatselijk niveau zijn vele kerkgemeenschappen inmiddels ook gaan samenwerken en werden vele kerkgebouwen van of de gereformeerde of de hervormde kerk gesloten.

In Vuren tot op heden nog niet gelukt.

 

De Protestantse kerk van Nederland maakt een sterk vergrijzende periode door en daaraan ontkomt ook onze gemeente niet. Met een gemiddeld aantal kerkgangers van rond de 45 en een complete kerkenraad en een gezond financieel huishoudboekje mogen we met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Er zijn goedlopende activiteiten zoals de woensdagmiddagsoos en de Gespreksgroep en niet te vergeten een mooi kerkblad, een fijne op deze tijd toegesneden kerkruimte, een duurzaam kerkgebouw. Daarnaast veel diaconale aandacht voor acties en samenlevingsproblemen, een goed opgebouwd pastoraat en prachtig verzorgde Paas- en Kerstvieringen voor de ouderen.