Omzien naar elkaar, vooral op kruispunten van het leven

Over Ons

Visie

De Protestantse Gemeente rond de Thaborkerk te Vuren wil een gemeente zijn, die betekenis geeft aan zijn positie in de samenleving vanuit de inspiratie van de Bijbel en met enthousiasme in verkondiging, pastoraat en diaconaat getuigt van een God, die ons allen oproept een pluriforme en inspirerende gemeenschap te vormen.

 

Over ons

De Thaborkerk is gebouwd eind jaren zeventig onder de bezielende leiding van de in 2020 overleden Gerrit van de Giessen, destijds voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Veel werk werd verricht door gemeenteleden, terwijl de heer Van de Giessen zijn eigen landbouwbedrijf garant stelde t.t.v. de bouw.

 

De kerk beschikt over een goede gemeenschapsruimte, waar veel gemeenteactiviteiten kunnen plaats vinden. Daarnaast een ruime consistoriekamer en voldoende opslagruimten.  Ook is er separaat aan het gebouw een rouwhuiskamer met toiletten, waar overledenen kunnen worden opgebaard en de familie tijdens de dagen voorafgaande aan de uitvaart geheel zelfstandig kan verblijven.

 

De gemeente kende in de jaren tachtig en negentig een goede samenwerking met de andere plaatselijke gereformeerde kerk met een evangelische signatuur. Helaas is momenteel geen sprake meer van samenwerking, omdat deze gemeente tot onze grote spijt om principiële redenen samengaan afwijst.

 

De Thaborgemeente is in de loop der jaren sterk vergrijsd, maar telt ondanks de kleine omvang van het aantal gemeenteleden (450) toch een gemiddeld kerkbezoek van zestig bezoekers.

 

De Coronacrisis laat een substantiële vermindering van dit aantal zien, maar dat is een landelijk fenomeen.

 

Daarnaast is een pioniersplek in ontwikkeling, waarmee de Thaborgemeente wil zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn in deze veranderende samenleving. Zij wil een fragment zijn van de kerkelijke mozaïek, waaraan door het gehele land met hulp van de landelijke Protestantse Kerk, hard wordt gewerkt.